Algemene Voorwaarden

STV2 17/11/2011

De navolgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestellingen van artikelen bij Stukadoors-bouwstoffen.eu

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van stukadoors-bouwstoffen.euen op alle met Stukadoors-bouwstoffen.eu aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door één of meerdere partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Stukadoors-bouwstoffen.eu is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.Stukadoors-bouwstoffen.eu dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stukadoors-bouwstoffen.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Stukadoors-bouwstoffen.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Stukadoors-bouwstoffen.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Stukadoors-bouwstoffen.eu zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Stukadoors-bouwstoffen.eu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Stukadoors-bouwstoffen.eu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Stukadoors-bouwstoffen.eu gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Stukadoors-bouwstoffen.eu garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enz. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Stukadoors-bouwstoffen.eu vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Stukadoors-bouwstoffen.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald:
• Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening 1102.71.742 ten name van Stucadoorsbedrijf Mertens.nl te Hantumhuizen(Nederland).
• Betaling via IDeal; De klant betaalt vooruit de productkosten inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services naar Stucadoorsbedrijf Mertens.nl te Hantumhuizen(Nederland). Hierbij gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van IDeal. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1 Stukadoors-bouwstoffen.eu heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

– Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling.
– De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending vindt plaats via de reguliere verzending van briefpost (TPG-post) of via pakketpost van TPG/DHL
4.4 De verzendkosten van orders  zijn in alle gevallen voor rekening van de Klant en worden bepaald op basis van de actuele tarieven van TPG Post/DHL. Deze worden berekend aan de hand van het totaal gewicht van de bestelde artikelen en verpakkingsmateriaal. Stukadoors-bouwstoffen.eu is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via TPG-post/DHL. De klant is gehouden om artikelen op eigen kosten te retourneren.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Stukadoors-bouwstoffen.eu verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Stukadoors-bouwstoffen.eu aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Stukadoors-bouwstoffen.eu zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken op schade die mogelijk door derde [bijv. pakket of logistiek bedrijven zijn veroorzaakt] of/en de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Stukadoors-bouwstoffen.eu daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van de levering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Bij schade veroorzaakt door derde [transport] moet de klant als ontvanger een beschadigd pakket niet accepteren en/of samen met de bezorger vaststellen wat de schade is en dit laten tekenen door de bezorger.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stukadoors-bouwstoffen.eu de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Stukadoors-bouwstoffen.eu te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Stukadoors-bouwstoffen.eu zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant aan Stukadoors-bouwstoffen.eu betaalde.
6.5 De kosten voor het verzenden en terugzenden van de producten zijn in alle gevallen voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Stukadoors-bouwstoffen.eu is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stukadoors-bouwstoffen.nl. Stukadoors-bouwstoffen.eu is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2 Wanneer Stukadoors-bouwstoffen.eu, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Stukadoors-bouwstoffen.eu niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Stukadoors-bouwstoffen.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stukadoors-bouwstoffen.eu, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Stukadoors-bouwstoffen.eu vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– het verwerken van de bestelling;
– de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
– het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie10.2 Stukadoors-bouwstoffen.eu neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
10.3 Stukadoors-bouwstoffen.eu verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Friesland (Nederland).

Artikel 12 Diversen

Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Stucadoorsbedrijf Mertens
Vestigingsadres: Fennewei 8, 9144 CX Hantumhuizen
(NB. dit is geen regulier bezoekadres. Afhalen of bezoek is alleen mogelijk op afspraak)
Telefoonnummer: +31 [0]519-571512
E-mailadres: info@stukadoors-bouwstoffen.eu
12.1 Stukadoors-bouwstoffen.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder Stucadoorsbedrijf Mertens K.V.K nummer: 02.0611.51 te Leeuwarden.
12.2 BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) Stucadoorsbedrijf Mertens is: NL2278.43.320.B01
12.3 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Stukadoors-bouwstoffen.nl, met email-adres info@stukadoors-bouwstoffen.eu.
12.4 Wanneer door Stukadoors-bouwstoffen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stukadoors-bouwstoffen.nl deze algemene voorwaarden soepel toepast.

FENNEWEI 8
9144 CX HANTUMHUIZEN
(DOKKUM / FRYSLAN)

Email

MOBIL +31 616 546 693
VAST +31 519 571 512

Pin It on Pinterest

Share This
0
No products in the cart